آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

مفرد و جمع (Singular & Plural)

۱-در انگلیسی اسم قابل شمارش مفرد با افزودن s جمع بسته می شود:

 a ruler-------------------rulers                                        a book------------------books  

     اسم غیر قابل شمارش همواره مفرد است و جمع بسته نمی شود.

 sugar------------------some sugar                          milk-------------------a lot of milk

۲-اسامی مختوم به z , ss , sh , ch , s , x با افزودن es جمع بسته می شوند.

bus-------buses          box-------boxes         glass-------glasses         brush-------brushes      

quiz-------quizes           bench-------benches

۳-اسامی مختوم به o اغلب با افزودن s جمع بسته می شوند.

radio--------radios           zoo--------zoos           piano--------pianos           patio--------patios

در این مورد استثنا هم وجود دارد که اینگونه اسامی برای جمع بستن به جای s از es استفاده می شود.

مهمترین این اسامی عبارتند از:

tomato------tomatoes        potato------potatoes        hero------heroes        echo------echoes

۴-درمورد اسامی مختوم به y بصورت زیر عمل میکنیم:

الف) اگر حرف قبل از y صدادار باشد اسم با s جمع بسته می شود.

monkey-------monkeys          boy--------boys          day--------days            donkey-------donkeys

ب) اگر حرف قبل از y بی صدا باشد اسم با  ies جمع بسته می شود.

candy--------candies                    city--------cities                     baby--------babies

۵-اسامی مختوم به f یا fe با افزودن ves جمع بسته می شوند.(حرف f تبدیل به v شده و سپس es افزوده می شود.)

knife---------------knives                 wolf--------------wolves                shelf-------------shelves

wife---------------wives                      life-----------------lives                 loaf---------------loaves

half---------------halves                                                            thief------------------thieves

برخی اسامی مختوم به f که به هر دوصورت جمع بسته می شوند:

scarf----------------scarfs/scarves                             wharf---------------wharfs/wharves

اسامی مختوم به ff نیز با افزودن s جمع بسته می شوند:

cliff----------cliffs                    whiff----------whiffs                   tariff----------tariffs

۶- تعدادی از اسامی برای جمع بستن از قانون خاصی پیروی نمی کنند که اسامی بی قاعده نامیده می شوند:

man---------men          woman---------women          foot---------feet          child---------cildren

mouse---------mice           tooth---------teeth           goose---------geese

۷- در انگلیسی برخی از اسامی دارای شکل مفرد و جمع یکسان هستند:

sheep-----sheep              fish-----fish               deer-----deer             means-----means            series-----series              aircraft-----aircraft                  species-----species

۸-تعدادی از اسامی ریشه لاتین دارند و به sis- ختم می شوند که به هنگام جمع بستن این اسامی sis به ses تبدیل شده و تلفظ آن نیز تغییر می کند.

crisis----------crises              analysis----------analyses             basis----------bases                         diagnosis-------------diagnoses

تعدادی دیگر از اسامی که ریشه لاتین دارند به شکل بی قاعده جمع بسته می شوند که عبارتند از:

cactus                                        cactuses/cacti

fungus                                        fungi/funguses

bacterium                                    becteria

nucleus                                       nuclei/nucleuses

criterion                                      criteria/criterions

radius                                         radii/radiuses

curriculum                                   carricula/curriculums

phenomenon                               phenomena/phenomenons

vertebra                                      vertebrae/vertebras

۹-اشیای زیر از نظر تعداد مفرد می باشند ولی در گرامر انگلیسی جمع محسوب شده و با فعل جمع بکار می روند:

glasses (عینک)             pajamas (پیژامه)                  shorts (شورت)               trousers (شلوار)

jeans (شلوار جین)            pants (شلوار)            slscks (شلوار اسپرت)           scissors (قیچی)

nail clippers (ناخن گیر)               pliers (انبردست)

اگر بخواهیم بگوییم (یک شلوار جین) یا (یک عینک) از a pair of قبل از اسم استفاده می کنیم:

a pair of jeans (یک شلوار جین)                 two pairs of jeans (دو شلوار جین)

a pair of sunglasses (یک عینک آفتابی)                  three pairs of scissors (سه تا قیچی)

+ نوشته شده در  Fri 19 Aug 2011ساعت 11:23 AM  توسط   |