آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

ادامه مبحث مفرد و جمع

۱-اسم قابل شمارش اگر در مفهوم کلی بکار رود باید جمع بسته شود.

*من سیب دوست ندارم.(سیب در مفهوم کلی)

I don't like apples. (not apple)

تخم مرغ برایتان خوب است.

Eggs are good for you. (not an egg is...)

موز میوه ی مورد علاقه من است.

Benanas are my favorite fruit. (not benana)

۲-اسامی غذاها دسرها کتاب ها و امثال آن که متشکل از چند اسم است با فعل مفرد بکار می روند.

ژامبون و تخم مرغ (نوعی غذا) صبحانه مورد علاقه من است.

Bacon and eggs is my favorite breakfast.

جنگ و صلح رمان مورد علاقه من است.

War and peace is my favorite novel

۳-کلمات people و police و cattle (گاو و گوسفند - گاوها) جمع بوده و با فعل جمع بکار می روند.

People are complaining about prices.

The police are investigating the robbery.

۴-اسامی برخی علوم که به ics ختم می شوند مفرد بوده و با فعل مفرد بکار می روند.

Physics is my favorite subject.

مهمترین این اسامی عبارتند از:

(علم اخلاق)ethics

(علم فیزیک)physics

(علم آمار)statistics

(علم الکترونیک)electronics

(علم اقتصاد)economics

(علم ریاضیات)mathematics

(علم مکانیک)mechanics

(علوم سیاسی)politics

phonetics(آوا شناسی)

(علم ورزش-ورزشهای دو و میدانی)athletics

linguistics(زبان شناسی)

 

کلمه  statistics در معنای (علم آمار) مفرد و در معنای ( آمار) جمع محسوب می شود.

 Statistics is a branch of mathematics.

Statistics show that people prefer to have fewer children nowdays.

۵-کله news (اخبار) با فعل مفرد بکار می رود.

No news is good news.

۶-کلمات زیر همگی فعل مفرد می گیرند.

no one = nobody                   (هیچکس)

everyone = everybody          (همه - همگی)

anyone = anybody             (هرکس - هیچکس)

someone = somebody         (کسی - شخصی)

Nobody is absent today.

۷-تعدادی از اسامی در زبان انگلیسی که معنای گروهی دارند و به شکل مفرد می آیند ولی معنای جمع می دهند که مهمترین آنها عبارتند از:

family   (خانواده)          group   (گروه)           company    (شرکت)        committee   (کمیته)

crew   (خدمه)            jury   (هیئت داوران)         government   (دولت)          team   (تیم)

class  (کلاس شاگردان)

درمورد این اسامی بایست توجه داشت که اگر کل گروه بصورت یک واحد درنظر گرفته شود و تک تک اعضا مورد نظر نباشد آنگاه اسم با فعل مفرد بکار می رود ولی اگر تاکید گوینده بر اعضای گروه باشد و فرد فرد گروه مورد نظر باشد آنگاه اسم با فعل جمع بکار می رود.

My class is taking an exam tomorrow. (کل گروه یعنی کلاس مورد نظر است)

The committee are discussing my proposal. (در این مثال اعضای گروه یعنی کمیته موردنظر است)

۸-کلمات و عبارات زیر بیانگر تعداد و مقدار هستند.

a lot of / lots of (تعداد زیادی - مقدار زیادی) /// any  (هر - هیچ) /// some(تعدادی - مقداری)

 

There are a lot of cars in a large city.

There is a lot of noise in a large city.

۹-عبارات بیانگر مقدار و طول زمان و مسافت و ... که شکل جمع دارند فعل مفرد می گیرند.

One hundred dollars isn't a lot of money these days !

Five liters of gas isn't enough. We need to get more.

Six miles is a long way to walk.

۱۰-بعد از عبارت  ... one of my  اسم جمع ولی فعل مفرد بکار می رود.

One of my friends has decided to drop out of college.

با عبارت ... more than one اسم مفرد و فعل مفرد بکار می رود.

More than one student is absent today.

۱۱-عبارات a group of (گروهی) و یا a number of (تعدادی) با اسم جمع و فعل جمع بکار می روند.

A group of my friends want to go to Japan for their vacation.

A number of our workers are on strike.

توجه داشته باشید که عبارت the number of به معنای (تعداد) بوده و با اسم جمع ولی با فعل مفرد بکار می رود. مثالهای زیر را مقایسه کنید.

A number of my students are absent.

The number of my students is nineteen.

۱۲-کلمه clothes (لباس - البسه) همیشه جمع است ولی کلمه clothing با همان معنا همیشه مفرد است.

Our clothes come from China. = Our clothing comes from China.

۱۳-کلمه goods (کالا - کالاها) همیشه جمع است.

These goods have arrived today.

۱۴-کلمه damage (خسارت) مفرد است ولی در ترکیبات زیر بصورت جمع بکار می رود.

to claim damages (ادعای خسارت کردن)                to pay (in) damages   (خسارت پرداختن)

The accident did a lot of damage to my car. (تصادف خسارت زیادی به ماشینم وارد کرد)

I claimed damages after the accident. (بعد از تصادف ادعای خسارت کردم)

۱۵-تعدادی دیگر از کلماتی که همیشه صورت جمع دارند عبارتند از:

arms    (تسلیحات) /// belongings   (دارایی ها - اموال)  ///  remains   (بقایا)         

outskirts   (حومه) /// savings   (پس انداز)  /// contents   (محتویات)

earnings   (عایدات - درآمد) /// surroundings   (محیط) /// customs   (گمرک)

condolences   (تسلیت) /// congratulations   (تبریک) /// stairs   (پله ها) 

overheads   (هزینه های ثابت) /// premises   (خانه - ساختمان - ملک)          

thanks   (تشکر) /// riches   (ثروت) /// particulars   (جزئیات - اطلاعات)  

۱۶-اسامی برخی بیماری ها که به s ختم می شوند مفرد بوده و با فعل مفرد می آیند.

Measles was very common in the past. (سرخک در قدیم بیماری رایجی بود)

Rabies is a dangerous disease. (هاری بیماری خطرناکی است)

۱۷-اسامی بعضی بازی ها که به s ختم می شوند مفرد بوده و با فعل مفرد می آیند. تعدادی از این آنها عبارتند از:

Biliards (بیلیارد) /// Checkers (بازی چکر) /// Darts (دارت)     

Darts is my favorite game. 

۱۸-در مورد کلمات none (هیچیک از چند تا) و neither (هیچیک از دوتا) و any (هر یک از چند تا) و either  (هر یک از دو تا) قواعد زیر را خواهیم داشت:

الف) همیشه با اسم جمع ترکیب می شوند.

You can take any of these books.

You can take either of these cars.

ب)در موقعیتهای رسمی ترکیبات فوق با فعل مفرد بکار می روند ولی در مکالمات روزمره یا موقعیت های غیر رسمی اغلب فعل جمع استفاده می شود. به هر ترتیب می توانیم از هردو شکل مفرد و یا جمع بکار ببریم.

None of the students has failed. (formal)

None of the students have failed. (informal)

Neither of my brothers is / are married.            

+ نوشته شده در  Sun 21 Aug 2011ساعت 14:1 PM  توسط   |